روند ثبت نام در پپتاک

مرحله اول، برگزاری جلسه معارفه و تعیین سطح:

در این جلسه سطح دقیق زبان آموزان، روش یادگیری و نقاط ضعف و قوت مورد ارزیابی قرار گرفته می‌شود. علاوه بر سطح زبان، هدف گذاری ها تیپ شخصیتی و روش های یادگیری نیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مرحله دوم ثبت نام 

مرحله دوم: برنامه ریزی آموزشی توسط شورای آموزشی

در این مرحله شورای آموزشی برای هر فرد با توجه به خروجی جلسه معارفه و تعیین سطح ،برنامه ریزی آموزشی انجام می‌دهند. این برنامه برای هرکس با توجه به هدف،  روش یادگیری و نقاط ضعف و قوت به صورت اختصاصی انجام می‌شود تا بتوانیم راحت تر و سریع تر به اهداف زبان آموزان دست پیدا کنیم.

آموزشگاه زبان پپتاک 

در پپتاک هر زبان آموز یک سرپرست آموزشی (سوپروایزر) مربوط به خود دارد. سوپروایزر هر کلاس نقش مربی و منتور آن کلاس را داد و با توجه به بررسی مداوم کلاس ها نحوه و میزان پیشرفت زبان آموزان را بررسی می‌کند. 

نحوه برگزاری کلاس ها در پپتاک:

در پپتاک کلاس ها هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین برگزار می‌شوند اما با توجه به تجربه 13 ساله پپتاک میتوانیم بگوییم خروجی کلاس های آنلاین تک نفره با خروجی کلاس های حضوری تک نفره فرق چندان زیادی ندارد و هر دو از لحاظ کیفی در یک سطح هستند. هر چند از لحاظ کیفی کلاس های آنلاین گروهی با کلاس های حضوری گروهی تفاوت بسیاری دارند.

در آموزشگاه پپتاک کلاس ها با توجه به زمان های خالی زبان آموزان برنامه ریزی می‌شوند. لذا در پپتاک برای هر فرد با توجه به هدف، روش یادگیری، نقاط ضعف و قوت و حتی زمانبندی برنامه روزانه یک زمانبندی مخصوص ارائه می‌شود. 

زمان بندی کلاس ها در آموزشگاه زبان پپتاک 

پپتاک به روایت موشن‌گرافی

ایده ی پپتاک برای آموزش زبان

این روش، همان چیزى است که کتاب‎هاى آموزش و پرورش بر اساس آن تدوین شده‎اند. روشــى که عمرش حدودا به 100 سال مى‎رسد. این روش مبتنــى بر مهارت تجربه، حفظ لغـــات و گرامر است که به شکل سنتى آموزش مى‌دهد. پپتاك تلاش مى‌کند تا از این روش کمتر استفاده کند.
شنیدن و تکـــرارکردن و باز شنیدن و تکرارکردن؛ راهـــى است که این روش براى یــادگیرى زبان توصیه مى‌کند. این روش هم عمرش بیش از نیم قرن است.
در این روش، نخست معلم آمــوزش مى‌دهد، سپـــس در کلاس درس، آمـــوزشی که توسط معلــم داده‌شده تمریـن مى‌شود و پس از آن زبان‌آموز بر اساس آموخته‌هایش محتوا تولید مى‌کند.
این روش جدیدترین روش آمـوزش زبان انگلیسى است که پپتاك تلاش مى‌کند بیشتر از این شیـوه بهـره ببرد. روش آموزش زبان دوم، همانند زبان اول، بر مبنــاى ارتبــاطات زبانــى و یادگیــرى محیطى است.