دپارتمان IB پپتاک

دپارتمان IB چیست و چگونه عمل می کند ؟

سیستم های آموزش بین المللی عبارتند از IB, ….., …… .

در این سیستم ها مثل تمامی سیستم های مشابه دروسی مانند ریاضی، فیزیک، شیمی و سایر دروس تدریس می‌شوند

چرا دپارتمان IB پپتاک

ما در دپارتمان IB آموزشگاه پپتاک برای این دروس برنامه ریزی کرده ایم و این دروس را به زبان انگلیسی تدریس می‌کنیم تا دانش آموزان پس از ورود به این سیستم های بین المللی دچار شوک تحصیلی نشوند.

learner_profile (1)

آموزشگاه زبان پپتاک 

در طول این برنامه ریزی پپتاک تبدیل به مدرسه دانش آموزان می‌شود، به عنوان مثال یک روز ریاضی، یک روز ادبیات و یک روز دیگر زیست شناسی در برنامه تحصیلی آنان گنجانده می‌شود.

هدف از وجود این دپارتمان برآورده کردن تمامی نیاز های علمی دانش آموزان مانند یادگیری و شرکت در آزمون ها برآورده شود.

پپتاک به روایت موشن‌گرافی

ایده ی پپتاک برای آموزش زبان

این روش، همان چیزى است که کتاب‎هاى آموزش و پرورش بر اساس آن تدوین شده‎اند. روشــى که عمرش حدودا به 100 سال مى‎رسد. این روش مبتنــى بر مهارت تجربه، حفظ لغـــات و گرامر است که به شکل سنتى آموزش مى‌دهد. پپتاك تلاش مى‌کند تا از این روش کمتر استفاده کند.
شنیدن و تکـــرارکردن و باز شنیدن و تکرارکردن؛ راهـــى است که این روش براى یــادگیرى زبان توصیه مى‌کند. این روش هم عمرش بیش از نیم قرن است.
در این روش، نخست معلم آمــوزش مى‌دهد، سپـــس در کلاس درس، آمـــوزشی که توسط معلــم داده‌شده تمریـن مى‌شود و پس از آن زبان‌آموز بر اساس آموخته‌هایش محتوا تولید مى‌کند.
این روش جدیدترین روش آمـوزش زبان انگلیسى است که پپتاك تلاش مى‌کند بیشتر از این شیـوه بهـره ببرد. روش آموزش زبان دوم، همانند زبان اول، بر مبنــاى ارتبــاطات زبانــى و یادگیــرى محیطى است.